Yükleniyor...

Mücbir Sebep Hallerinde, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından 3213 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mali Yükümlülüklerin Ertelenmesi Ve Taksitlendirilmesine Karar Verilebilmesine İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu.

18.02.2020

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2633.pdf

2/2633 Esas no ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18.02.2020 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu.

Kanun teklifinde;

-Asgari Ücret Desteği,

-2019 yılında sona eren MYK Belgelerine ilişkin teşvikin süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması,

“Mücbir sebep hallerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 3213 sayılı Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ertelenmesi ve taksitlendirilmesine karar verilebilmesi”

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanuna geçici madde eklenmesi şeklinde maddelerde yer almıştır.

Kanun teklifinin 13. Maddesi ile 3213 sayılı maden kanununa ek 19 uncu madde eklenerek; Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilmesi; bu süre zarfında mali yükümlüklere ilişkin zamanaşımının durması ve hak düşürücü sürelerin işlememesi,

Bakanlığa mücbir sebep sayılan hallerin vuku bulması halinde bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan edebilmesi ve yine bu sürede 3213 sayılı Kanunda belirlenen yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit edebilmesine yönelik yetki verilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

MADDE 13-  4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 19-Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde Bakanlık tarafından bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler erteleme süresine işlemez.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya teşvik edilmesi gerekir.

            Bakanlık, mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir”

MADDE 27- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna AŞAĞIDAKİ geçici madde eklenmiştir. 

….

 “3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan ‘linyit’ ve ‘taşkömürü’ çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulamasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 341 Türk lirası olarak ve 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere,2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır”

 

Kanun teklifi 24.02.2020 tarihinde saat 10:00’da Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacaktır.


Galeri