Yükleniyor...

Devlet Hakkı Oranlarında Düzenleme

28.02.2019

28 Şubat 2019 tarih ve 30700 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 14 Şubat 2019 kabul tarihli 7164 Numaralı Kanun’un 14. Maddesi ile;

  • II-b grubu (mermer ve doğal taş grubu) madenlerde devlet haklarında uygulanan oran %4’den %4,5 uğa çıkarılmıştır.
  • IV. grup madenlerden liste dışı ve radyoaktif dışı madenlerden alınan devlet hakkı oranı %2’den %3’e çıkarılmıştır.
  • IV. Grup-c bendi (metal) madenleri kendi tesislerinde işleyerek metal hale getirenlerden, devlet hakkının %50’si alınmazken, yeni düzenleme ile bu oran %75’e çıkarılmış ve kendi tesislerinde üretme hali, tesiste metal haline getirilmesi şeklinde düzenlenmiştir.

MADDE 14 – 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin başlığı “Devlet hakkı” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “%4” ibaresi “%4,5” şeklinde, (e) bendinde yer alan “%2” ibaresi “%3” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “ve kendi entegre tesisinde” ibaresi “entegre tesislerde” şeklinde ve “%50’si” ibaresi “%75’i” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve mevcut ikinci cümlesinde yer alan “Ayrıca, diğer madenlerden bu” ibaresi “Bu” şeklinde, dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ondördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “esaslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, onbeşinci fıkrasına “indirim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve artırım” ibaresi eklenmiş ve onaltıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onyedinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde, onsekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddeye bağlı ekli (3) sayılı tablo ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikler;

15 Haziran 1985 tarih ve 18785 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 4 Haziran 1985 kabul tarihli 3213 Numaralı Maden Kanununun 14. Maddesi’nde şu şekilde yer alıyordu.

Madde 14 – (Değişik: 26/5/2004 – 5177/8 md.)

ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,

e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, alüminyum ve uranyum oksit madenlerinden ekli (3) sayılı tabloda belirtilen oranlarda, uranyum oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden %8 oranında, diğerlerinden ise %2 oranında,

(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/8 md.) IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde ve kendi entegre tesisinde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken Devlet hakkının % 50’si alınmaz.