Yükleniyor...

MASİS Hakkında

Genel

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası MASİS,

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yer alan 03 nolu Madencilik ve Taş Ocakları İşkolunda faaliyet gösteren firmalarımızı bir sendika çatısı altında birleştirerek Ekim 2018 tarihinde kurularak faaliyetlerini sürdüren bir işveren sendikasıdır.

Genel Merkezi Ankara’da olan sendikamız, maden sektörünün muhtelif dallarında faaliyet gösteren işverenlerini ulusal ve uluslararası platformlarda, endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme misyonuna sahip olan tek sendikadır.

Ülkemizde yüksek oranda istihdam yaratan ve sorumluluk üstlenen köklü firmaların bir araya gelmesiyle kurulan sendikaya, yüksek deneyim, finansal yeterlilik ve teknik bilgi düzeyine sahip firmalar üye olarak kabul edilmektedir.

Bu güne kadar madencilik sektöründe uzmanlaşmış, yürürlükteki mevzuata ve piyasa kurallarına göre çalışan, finansman kabiliyeti yüksek, yenilikçi, teknoloji odaklı, işçi sağlığı ve iş güvenliğini önemseyen, çevreye duyarlı, yurt içinde ve yurt dışında itibarı yüksek firmalar sendikamıza üye olmuşlardır.

Kuruluş işlemleri kısa süre önce tamamlanan MASİS’e, üyelik müracaatında bulunan firmaların değerlendirme süreci devam etmektedir.

Gönüllü üyelik esasına göre faaliyet gösteren MASİS’in bütçesi, üye işverenler tarafından ödenen aidatlardan oluşmaktadır.

Sendikamız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi paydaşı olmasının yanı sıra, Enerji Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarımız da işbirliği halinde ülkemiz yararına görevler üstlenecektir.

Sendikamızın kuruluşuna kadar, madencilik alanında kurumların resmi paydaşı olarak sadece işçi sendikaları kabul edilmekteydi. Ancak MASİS’in kurulmasıyla birlikte, madencilik sektöründe eksikliği hissedilen hükümet, işçi ve işveren sendikası üçlüsü tamamlanmış oldu.

2018 rakamlarına göre ülkemiz ihracatının yaklaşık 6,1 milyar liralık kısmı madencilik ve taş ocakları sektörü tarafından gerçekleştirilmiş, maden işyeri sayısı 6.177, maden işçisi sayısı yaklaşık 125.000 olarak tespit edilmiş, madenciliğin gayrisafi milli hâsıla içindeki payı 2017 rakamlarına göre yaklaşık yüzde 0,90 olmuştur.

Neden Kurulduk

Ülkemiz ekonomisi için umut ve değer ifade eden kömür, altın, bakır, gümüş, çinko, demir gibi madenlerle birlikte, diğer maden çeşitlerimizin yanı sıra dünyada önemli bir rezerve sahip olduğumuz bor madenlerimiz önem taşımaktadır. Aynı şekilde, dünyanın büyük bir rezervine sahip olduğumuz, ülkemizin birçok bölgesinde, göz kamaştırıcı renk ve desenlerde doğal taşlarımız üretilmektedir.

Bilindiği gibi, yüksek yatırım gerektiren madencilik kendi ayakları üzerinde durup risk alarak büyümeye çalışan milli ve yerli bir sektördür.

Sektör temsilcilerimizin ekonomiye katma değer sağlama mücadelelerinin takdir görmesi ve övgüyle anılması gerekirken, aksine madencilik aleyhine zaman zaman halk ve karar alıcılar nezdinde yanlış algı oluşabilmektedir.

İşte bu doğrultuda sektörümüz hakkındaki yanlış algıları ortadan kaldırıp ortak akılla hareket ederek bilinçli ve planlı çalışmalar yapılması neticesinde doğru algılar oluşturmak,

İşçi işveren ilişkilerindeki risklerin doğru yönetilmesini sağlamak,

Üye işverenleri, köklü geçmişe sahip işçi sendikaları ile olan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, ilişkilerinde ve akitlerinde güçlü bir işveren sendikası vasıtasıyla desteklemek,

Hukuka yansıyan işçi işveren anlaşmazlıklarının çözümünde işverenleri, alanında uzman avukatlar, danışmanlar ve arabuluculuk teşkilatına sahip bir örgüt tarafından desteklemek,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre, teşvik gibi alanları düzenleyen mevzuat ve uygulamaların oluşturabildiği bir kısım sorunları takip etmek, çözüme kavuşturmak ve bu konularda karar mercilerine ulaşabilmek,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların yapacakları mevzuat düzenleme çalışmalarında üyelerin ve işkolunun beklentilerini karşılamak ve zorluklarını gidermek üzere girişimlerde bulunmak,

Sektördeki teknolojik, bilimsel ve hukuksal gelişmeleri takip etmek,

Üye işverenlerin ortak sesi olarak sektörümüzü ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmek,

Gibi ihtiyaçlar Maden Sanayii İşverenleri Sendikası MASİS’in kuruluşunun temel gerekçelerini oluşturmuşlardır.

Amaçlarımız Neler

Üyelerin ticari, teknolojik, mesleki, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini dayanışma ve işbirliği yoluyla birlikte korumak ve geliştirmek,

Üyelerin mevzuat ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını korumak,

Üyelerinin çalışma ilişkilerinde aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak,

Ferdi iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda, üyelerine her türlü hukuki yardımda bulunmak,

Toplu iş uyuşmazlıklarının doğmasını önlemek üzere çalışmalar yapmak.

Amaç ve Hedefleri Gerçekleştirmek İçin Neler Yapılır

MASİS,

Üyelerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütür, onlar adına toplu iş sözleşmesi akdeder,

Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurur, temsilci gönderir, görüş bildirir,

Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden veya örf ve adetten doğan hususlarda dava açar ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olur,

Kanunun izin verdiği şekilde lokavta karar verebilir, idare eder, lokavtı kaldırabilir,

Kanuna aykırı grevlerde ve kanun dışı diğer eylemlerde idari ve adli mercilere müracaat eder, istemde bulunur,

Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir veya bunların toplantılarına katılabilir, kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönderir,

Çalışma mevzuatı, işçi-işveren ilişkileri, yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler, iş değerlendirmesi gibi konularda, üyelerine ve onların çalışanlarına bilgi verir ve bu amaçla kurs, eğitim, seminer, konferans ve benzeri toplantılar tertip eder, katılım sağlar,

Üyelerinin ve üye mensuplarının mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışır, çalışma mevzuatı kapsamındaki zorunlu eğitimler ile diğer mesleki eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılar ve bu amaçla gerektiğinde eğitim birimleri ve vakıfları kurar,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak ilgili mercilerce yapılan çalışmalara katılır, üyelerine iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma tedbirleri hakkında bilgi verir, gereğinde tedbirlerin alınmasına yardımcı olur,

Üyelerinin işyerlerinde kaza meydana gelmesi halinde, üyelerine hukuki süreçlerde destek olur ve sonuçları izler,

Mevzuat hükümleri dairesinde, alanıyla ilgili olarak gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan veya olmayan yayım faaliyetleri yapar, sosyal medya hesapları açar ve yönetir,

Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları uzlaştırıcı sıfatı ile veya hakem yolu ile çözümlemek için teşebbüs ve faaliyette bulunabilir,

Üyelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki yeterliliğe sahip personel yetişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunur,

Üyelerinin ve mensuplarının çalışma konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar, seminer, kongre, eğitim vb. organizasyonlara katılmalarını sağlamak amacıyla faaliyette bulunur,

Faaliyet konusu ile ilgili olarak araştırmalar yapar veya yaptırır,

Faaliyet konusu ve iş kolu ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar, seminer, kongre, eğitim vb. organizasyonlar düzenler, organizasyonlara katılır veya katkıda bulunur,

Üyeleri adına sektörü ilgilendiren her türlü yasal, finansal, teknik vb gelişmeleri takip eder, duyurur, yayınlar çıkarır, etkinlikler ve toplantılar düzenler,

Hedeflerini gerçekleştirmek için kamu, yerli ve yurt dışı özel kuruluşlar ve diğer STK’lar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla iş birliği yapar.

Mevzuat çalışmalarına dönük olarak,

Sektör ile ilgili konularda her türlü mevzuat düzenlemesi, izin, ruhsat ve teşvik düzenlemelerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için görüş oluşturur ve görüşlerini ilgili merciler nezdinde ifade etmek ve savunmak amacı ile toplantılar düzenler, düzenlenmiş olan toplantılara katılır, yazılı ve sosyal medyada yer almasını sağlar. Bu konularda yapılan mevzuat ve uygulama değişikliği hakkında üyeleri bilgilendirir,

Çalışma ilişkileri ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenir, görüş ve düşüncelerini duyurur,

Yürütme ve yasama organlarının düzenleme, işlem ve eylemlerinde üyelerin hak ve menfaatlerini korumak üzere gerek ilgili makamlarda, gerekse yargıda üyelerini temsil eder veya müdahil olur,

Üyelerimizin sorunlarını devletin üst düzey temsilcilerine doğrudan aktarır, bu amaçla kurulmuş çalışma komisyonlarına iştirak eder, raporlar hazırlar,

Madencilik, çalışma, çevre, tarım, orman, mera izinleri ile ilgili bakanlar başta olmak üzere üst düzey bürokratlara üyelerimizin görüşleri ile oluşturduğumuz raporlarımızı Yönetim Kurulumuzun ziyaretleri sırasında ve yazışmalarla sunar.

Sendikamızın Temsil Edildiği Platformlar

MASİS, üyelerinin ekonomik, teknolojik, sosyal ve hukuki yararları için kamu, özel sektör kuruluşları ve STK'ların çalışmalarına katılmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki kurumlar nezdinde temsil edilmekteyiz.

  • TBMM Bütçe Plan Komisyonu
  • TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu,
  • Kalkınma Planı Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu,
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG İlgili Komisyonları,

Ve ihtiyaç duyulan diğer kurul ve komisyonlar.

Makro Hedeflerimiz

Sektörün rahat çalışmasını sağlayacak mevzuat altyapısının oluşmasını sağlamak,

Çalışma şartlarının ülke ekonomisine uygun bir şekilde düzenlenmesini, sektördeki iş şartları standartlarının geliştirilmesini sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak,

Daha verimli ve ahenkli çalışması için sektörümüzde adil, dengeli ve yerinde bir ücret sisteminin kurulması bunun yanı sıra daha iyi bir çalışma ortamının oluşturulması için çalışmalar yapmak,

İşveren ile işçi ve işçi sendikası arasında çalışma barışının oluşmasını teşvik etmek, kurmak ve devam ettirmek ve bu amaçlarla ülke çapında faaliyette bulunarak sosyal düzenin oluşumuna ve muhafazasına katkı sağlamak,

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak olan protokol çerçevesinde madencilik sektöründe meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek ve sınav yapmak üzere iktisadi işletme kurmak,

Çevrenin korunması, çevreyle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve atıkların bertaraf edilmesi, geri dönüşümü ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

Yapacağı başkaca çalışmalarla da hem üyelerinin hem de ülkemizin ekonomik ve sosyal refahına katkı sağlamak.