Yükleniyor...

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması

01.04.2020

30.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de 2325 sayılı Kararla, “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karada Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır.

Söz konusu kararla ;

*Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90ıncı maddesinin 6ıncı fıkrası kapsamında aranacak koşullar düzenlemeden çıkartılmıştır.

Ayrıca işletmelerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun bulunmamasına ilişkin koşul 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır. Bu sayede vergi ve prim borcu olan işletmeler de 31.12.2020 tarihine kadar, kredi kefaleti başvurusunda bulunabileceklerdir.

*Kararın 4üncü maddesinin 2nci fıkrasının ğ bendinde yer bulan kredi limitlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre limitler 31.12.2020 tarihine kadar, KOBİ’ler için 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye; KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL’den 350 milyon TL’ye artırılmıştır.

*Kararın 4üncü maddesinin 2nci fıkrasının b bendinde yer alan limit 250 milyar TL’den, 500 milyar TL’ye çıkartılmıştır. Bu sayede sağlanan kefaletlerin toplam bakiye tutarı iki katına çıkmıştır.

Bilginize sunarız.

İlgili resmi gazete linki aşağıdadır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf